ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ НА ЕЙЧ БИ ОУ ЮРЪП С.Р.О

1 Общи положения

1.1 Ейч Би Оу Юръп с. р.о, със седалище и адрес на управление: ул. Янковцова 1037/49, п.к. 170 00, Прага 7, Република Чехия, вписано в търговския регистър, администриран от Градския съд в Прага, раздел В, под номер 29418 (наричано по-нататък "HBO"), предоставя аудиовизуална медийна услуга по заявка, известна понастоящем като HBO GO на адрес www.hbogo.bg или друг уебсайт или приложение, посочени от HBO (наричани по-нататък "Уебсайт") със съдържанието, което е достъпно на Уебсайта през съответен период от време (наричано по-долу "Услугата").

1.2 Тези общи условия (наричани по-долу "Общи условия за ползване") се прилагат спрямо споразумения между HBO и физическо лице (наричано по-долу "Потребител") по отношение на Услугата. Само физическите лица, навършили 18 години, които пребивават в Република България, могат да сключат договор с HBO за предоставяне на Услугата. HBO, от своя страна, има право да откаже да сключи договор или незабавно да прекрати договор с Потребител, ако Потребителят е извършил нарушение на Общите условия за ползване на HBO. HBO може, вместо да откаже да сключи или да прекрати Споразумение да изиска от Потребителя да предостави гаранция за изпълнение на задълженията си по споразумението.

1.3 Настоящите Общи условия за ползване са приложими към и обвързват HBO и Потребителя. Споразуменията могат да имат за предмет специални условия (включително специални оферти, цени, срокове и начини на плащане, срок на договора и др.), които HBO предлага от време на време във връзка с изпълнението от страна на Потребителя на споразумението с HBO. При противоречие между специалните условия и Общите условия за ползване, специалните условия имат предимство. Общите условия за ползване и специалните условия заедно представляват споразумението, приложимо между Потребителя и HBO (наричано по-долу "Споразумението"). Ако абонаментът за Услугата се закупува чрез трета страна, действаща като посредник (като iTunes-Apple, наричан по-нататък „Посредник“), приложението на условията за ползване в настоящето Споразумение следва да се разглежда като подчинено на условията, посочени в раздел 22. Независимо от това дали абонамент за Услугата е закупен пряко от HBO или чрез Посредник, HBO се счита доставчик на Услугата и като такъв, е отговорен за нейното съдържание, а Потребителят следва да сключи това Споразумение с HBO. За да получи достъп до Услугата, Потребителят трябва да потвърди, че е прочел и приел Споразумението.

1.4 След като Потребителят заяви Услугата от HBO, HBO ще предостави потвърждение на Споразумението чрез електронно писмо, изпратено на електронния адрес, предоставен от Потребителя при регистрацията му като Потребителя съгласно раздел 4 по-долу. Потвърждението ще съдържа текста на Споразумението. Споразумението се смята за сключено в момента, в който Потребителят го приеме, като кликне върху обозначения бутон на Уебсайта за финализиране на поръчката.

1.5 Споразумението може да бъде сключено само на български език. Споразумението (което представлява споразумение, сключено по електронен път) ще се съхранява от HBO и Потребителят ще получи текста на Споразумението в имейла за потвърждение, изпратен на имейл адреса, предоставен от Потребителя. Приложимите към настоящия момент Общи условия за ползване са налични на Уебсайта. Потребителите приемат, че техните лични данни ще се обработват от HBO в съответствие с приложимата Политика за поверителност, налична на Уебсайта.

2 Обхват на услугата

Територия

2.1 Услугата може първоначално да се използва само в Република България (наричана по-долу "Територията"). Потребителите могат да използват Услугата и при временно пребиваване в държавите-членки на Европейското икономическо пространство (наричани по-долу "ЕИП") в съответствие с Регламент 2017/1128 на Европейския парламент и Съвета относно трансграничната преносимост на услугите с онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Европейското икономическо пространство включва държави от ЕС, а също и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Когато потребителите влизат в уебсайта или стартират възпроизвеждане на съдържанието, НВО ще провери дали IP адресът на Потребителите се намира в ЕИП. Ако IP адресът на Потребителите е неидентифициран или се намира извън ЕИП, достъпът до Уебсайта няма да бъде осигурен и възпроизвеждането на съдържание ще бъде отказано.

Съдържание

2.2 Услугата съдържа филми, сериали, документални филми и други програми, включвани периодично изцяло по преценка на HBO. Потребителят получава достъп до съдържанието, налично на Уебсайта, непосредствено след като Потребителят е поръчал Услугата и е приел Споразумението. HBO се стреми да подобрява непрекъснато зрителското преживяване на Потребителя. Поради това Услугата и нейното съдържание могат в бъдеще да бъдат заменяни, модифицирани или актуализирани. Настоящият списък със съдържание на Услугата ще бъде достъпен на Уебсайта. Промените, модификациите или актуализациите на съдържанието на Услугата и други промени във външния вид на Уебсайта не се считат за изменение на Споразумението или на Услугата, освен ако приложимото законодателство не изисква друго. HBO може да предостави достъп до канала "HBO" на живо на Уебсайта. Потребителят потвърждава, че някои от избраните програми може да не са налични на HBO канала, разпространяван чрез Уебсайта. В допълнение, Потребителят приема и се съгласява, че HBO може, но не е длъжно да разпространява HBO канала на живо в рамките на Услугата, и че задължението на HBO е да предоставя аудиовизуалната медийна услуга по заявка, а не да излъчва HBO канала на живо. Достъпът до HBO канала, излъчван на живо, не е гарантирана част от Услугата и не е обвързан със заплащане на допълнителна такса. HBO си запазва правото да премахне достъпа до всеки HBO канал, излъчван на живо, от Услугата, да замени всеки HBO канал, излъчван на живо, с друг канал или канали или да включи други канали в Услугата без предупреждение. Такива промени или липсата на определени програми на HBO канала, излъчван на живо (или канал/и, заместващ/и HBO канала) няма да се считат за промяна на Споразуменията. Повечето програми, включени в Услугата, са достъпни на местен език (с дублаж или субтитри или в някои случаи с озвучен превод), но някои програми могат да се предлагат само на оригинален език.

За в бъдеще HBO може да въведе различни нива на Услугата с различно ценообразуване. Ако се въвеждат различни нива, потребителите ще могат да се абонират за ниво на услугата по техен избор.

Абонамент

2.3 Срещу заплащане на месечна такса Потребителят може да се абонира и да получи достъп до пълното съдържание на Услугата или избрано ниво на Услугата, ако е налично.

2.4 HBO може да предлага Услугата без такса за ограничен период при условия, посочени в офертата и Споразумението и определи по свое усмотрение (наричан по-долу "Пробен период"). Потребителят може да реши да прекрати Услугата по всяко време през Пробния период, без да е необходимо да плаща за Услугата. HBO не начислява никакви такси по време на Пробния период.

2.5 Ако HBO предлага Пробен период, Потребителите, които отговарят на условията, могат да използват само един Пробен период в рамките на дванадесет (12) последвателни месеца. Правото на Пробен период може да бъде проверено от HBO въз основа на данни, предоставени от Потребителя, включително, но не само имейл адрес, начин на плащане и / или идентификационни устройства, регистрирани в профила, за да се предотврати злоупотреба с Пробния период. В случай, че HBO подозира злоупотреба с Пробния период или неговите условия, HBO може незабавно да предприеме мерки за предотвратяване на такава злоупотреба, включително прекратяване на Споразумението.

2.6. Ако Потребителят не е прекратил Споразумението по време на Пробния период, Пробният период автоматично и без предизвестие до Потребителя се трансформира в стандартен абонамент, за който Потребителят трябва да заплати стандартната абонаментна такса. Ако Потребителят не желае да бъде плащащ Потребител, то той трябва да прекрати Споразумението по време на Пробния период. Крайната дата на Пробния период ще бъде достъпна за Потребителя в потребителския профил непрекъснато.

2.7. НВО или неговите партньори могат от време на време да предлагат ваучери за ползване на Услугата от Потребителите. Освен ако условията на офертата за ваучери не предвиждат друго, чрез осребряване на такива ваучери, Потребителите имат право на еднократно специално промоционално ползване на Услугата за ограничен период от време (например допълнителен безплатен пробен период в допълнение към Пробния период) (наричан по-долу "Промоционален период"). Потребителите имат право да използват един ваучер (и да участват в една кампания с ваучери) през всеки последователен период от дванадесет (12) месеца.

3 Използване на Услугата

За да може да ползва Услугата, Потребителят трябва да регистрира свой потребителски профил на Уебсайта (вж. по-нататък раздел 4), да има достъп до оборудване, системи и връзки в съответствие с тези Условия за ползване (вж. по-нататък раздел 5) , а след изтичане на евентуалния Пробен период или Промоционален период, да направи плащане в съответствие с тези Условия за ползване (вж. по-нататък раздел 6). Допълнително са въведени някои технически мерки за защита срещу нерегламентирано използване на Услугата, като копиране, използване извън Територията и ЕИП и по-нататъшно разпространение на съдържанието на Услугата.

4 Регистрация, потребителско име и парола

4.1 Регистрацията на потребителски профил трябва да се извърши на Територията на адрес www.hbogo.bg, като се използва кредитна / дебитна карта, издадена от банка в Република България или друг начин на плащане, наличен на Уебсайта. Потребителите, които имат постоянно пребиваване в Република България и са физически присъстват в страната си на пребиваване по време на регистрацията, могат да регистрират профил, за да получат достъп до Услугата. Когато Потребителят регистрира профил, НВО ще провери дали методът за плащане на Потребителя е издаден в Република България и дали IP адресът на Потребителя се намира в същата страна. Ако IP адресът на Потребителя е неидентифициран или се намира в друга държава, различна от Република България или ако начинът на плащане на Потребителя е издаден в страна извън Република България, достъпът до Услугата няма да бъде предоставен.

4.2 Потребителят е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация. При регистрация Потребителят може да предостави информация само относно метода на плащане, който е избрал. Очевидни грешки при въвеждане на данни ще бъдат проверени и Потребителят ще бъде уведомен за тях. Въпреки това, Потребителят е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на процеса на регистрация.

4.3 В зависимост от избрания начин на плащане, при регистрация от Потребителя се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща, парола, номер на кредитна / дебитна карта, CVV / CCV  код и валидност на кредитната / дебитна карта, име на притежателя на картата, данни, свързани с избор на начин на плащане, например данните за сметка на съответния доставчик на плащане, кода на ваучера или всяка друга информация, която може да се изисква и е необходима за завършване на регистрацията (наричани по-нататък "Данни за достъп"). Данните за достъп на Потребителя са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Потребителят съхранява Данните за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Потребителят носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез потребителския му профил.

4.4 Ако Потребителят има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми HBO за това и да промени паролата си. В случай че HBO има основание да смята, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, HBO има право незабавно да прекрати Споразумението в съответствие с раздел 12.4 (c).

4.5 HBO има право по всяко време да поиска от Потребителя да промени паролата си. Промените се извършват своевременно и могат да причинят временни прекъсвания при използването на Услугата. 

4.6 Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.

5 Оборудване и др.

5.1 За да използва Услугата, Потребителят трябва да притежава необходимите и одобрени системи, свързване и оборудване.

5.2 Спецификацията на актуалните изисквания към системите е достъпна на Уебсайта. Изпълнението на тези изисквания, обаче, не гарантира, че Потребителят ще може да използва Услугата неограничено и по причини извън контрола на HBO. Използването на Услугата може да изисква инсталирането от страна на Потребителя на софтуер на трета страна. HBO предоставя информация на Уебсайта относно това какъв софтуер на трета страна може да бъде използван, но HBO не предоставя собствен софтуер и не носи отговорност за софтуера на трети страни и неговите актуализации.

5.3 Услугата изисква Потребителят да има достъп до необходимата интернет връзка. Потребителят носи отговорност за всички разходи, свързани с такава връзка, включително разходите за трафик на данни, независимо от това къде в рамките на Територията (вж. По-горе раздел 2.1) Потребителят използва Услугата. Спецификацията на изискванията за минималната скорост на изтегляне, необходима за използването на Услугата, е достъпна на Уебсайта.

5.4 Само типовете устройства, които понастоящем са изброени на Уебсайта, могат да бъдат използвани и регистрирани за Услугата. HBO има право да определя периодично кои устройства следва да се считат за одобрени въз основа на текущи технически разработки и стандарти. HBO не предоставя свои собствени устройства и не поема никаква отговорност за функционирането на одобреното устройство или за неговата непрекъсната съвместимост с Услугата и нейните актуализации.

5.5 Потребителят има право да използва и регистрира Услугата на до пет (5) одобрени устройства, включващи компютри, мобилни телефони, таблети или други одобрени устройства. Промени на регистрираните одобрени устройства могат да се извършват на профила на Потребителя (понастоящем максимум 5 пъти месечно). HBO може да прилага правила относно честотата, с която регистрираните одобрени устройства могат да бъдат променяни от Потребителя. Информацията относно тези правила се съобщава на Потребителя в съответствие с раздел 11 по-долу. Освен ако HBO не е определило друго, Услугата може да бъде стриймвана едновременно най-много на две (2) регистрирани и одобрени устройства.

5.6 Доколкото е позволено от приложимото право, HBO не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да използва Услугата или за ограничаване на достъпа му до Услугата поради претоварване на интернет връзката или поради грешки или проблеми, свързани с компютри или други устройства, мрежи , електроника или комуникации, които са извън контрола на HBO.

6 Такси и плащане

6.1 Таксите за Услугата се заплащат в съответствие с актуалните приложими цени, публикувани на Уебсайта. Приложимите такси ще бъдат на разположение на Потребителя, който ще може да се запознае с тях преди сключването на Споразумението, като процедурата по регистрация предвижда изрично потвърждение от Потребителя, че той е наясно, че поръчката е обвързана със задължението за заплащане на цената. Ако (i) цената е определена в евро и (ii) методът на плащане, използван за плащането, предполага плащане в местна валута, приложимият валутен курс се определя от съответната банка (или от доставчика на платежни услуги). HBO не носи отговорност за приложимия валутен курс или за други такси, начислявани от банката или от доставчика на платежни услуги. Моля, свържете се с избрания доставчик на платежни услуги за повече подробности.

6.2 В случай че Потребителят не отговаря на условията за Пробен период или Промоционален период, първото плащане на абонаментната такса се извършва на датата, на която Потребителят е сключил Споразумението, след което плащанията на абонаментната такса на HBO за следващия месец се извършва авансово всеки месец на една и съща дата, съответстваща на деня, в който Потребителят е сключил Споразумението за Услугата. Ако този ден не съществува в даден месец, последният ден от съответния календарен месец е датата на плащането.

6.3 Потребителят може да извърши плащане на таксата чрез всеки от начините за плащане, предлагани от HBO на Уебсайта. Потребителят се съгласява да подпише необходимите документи и на всяка падежна дата да поддържа в наличност достатъчно средства за заплащане на Услугата чрез избраните начини на плащане.

6.4 Ако на Потребителя бъде предоставен Пробен период или Промоционален период, за него такса не се дължи. Първата такса за ползване на Услугата се начислява на първия ден след края на Пробния период или на Промоционалния период (при условие че Потребителят не е прекратил Споразумението преди края на Пробния период или на Промоционалния период), а след това на същия ден всеки следващ месец. Ако този ден не съществува в дадения месец, последният ден от съответния календарен месец е датата на плащането.

6.5 Ако Потребителят не поддържа в наличност достатъчно средства на датата на падежа за плащане, HBO ще изпрати уведомление за "неуспешно плащане" чрез електронна поща, изпратена на електронния адрес, предоставен от Потребителя и HBO ще се опита отново да изтегли таксата - не повече от пет (5) пъти - от кредитната или дебитната карта на Потребителя.

6.6 Ако плащането не бъде извършено навреме, HBO има право да преустанови или ограничи достъпа на Потребителя до Услугата незабавно. HBO също има право да прекрати Споразумението с незабавен ефект, ако забавата за плащане, продължи повече от двадесет (20) дни.

7 Използване на Услугата

7.1 Потребителят може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Потребителят няма право - и не може да насърчава, улеснява или да принуждава трета страна да направи следното:

(а) да използва Услугата за търговска или обществена цел;

(б) да използва Услугата за незаконна или неподходяща цел;

(в) да копира / възпроизвежда, отдава под наем, продава, излъчва или по друг начин разпространява, редактира или в друга форма прехвърля или адаптира съдържание на Услугата;

(г) да заобикаля, променя, премахва, преправя или по някакъв друг начин манипулира сигурността, криптирането или друга технология или софтуер, които са част от Услугата; или

(д) по друг начин да използва Услугата в нарушение на законите за авторските права, други закони или тези Общи условия.

7.2 Услугата може да се използва само в рамките на Територията и в съответствие с раздел 2.1 от тези Общи условия в рамките на ЕИП. Потребителят няма право по какъвто и да е начин лично или като насърчава, улеснява или принуждава трета страна да използва или да се опитва да използва Услугата извън Територията или при настоящите условия извън ЕИП.

7.3 Използването на Услугата в нарушение на този раздел 7 се счита за съществено нарушение на Споразумението, което може да доведе до незабавно прекратяване на услугата от HBO (вж. по-нататък раздел 12).

8 Използване на Услугата от непълнолетни лица

8.1 Услугата може да съдържа материали, които се смятат за неподходящи за непълнолетни лица и които могат да бъдат възприети от другите като неприлични или смущаващи.

8.2 Услугата не е предназначена за използване от деца без участието, надзора и съгласието на родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.

8.3 HBO предоставя технически средства за ограничаване на достъпа до Услугата или до определено съдържание. За достъп до Услугата или определено съдържание може да се изисква парола, ПИН код или други подобни средства. Потребителят следва да осигури активирането и функционирането на техническите средства съгласно указанията и инструкциите на HBO, освен ако такива средства са задължителни за осъществяване на достъп до Услугата по всяко време.

9 Изменения

9.1 Потребителят изрично приема и се съгласява, че HBO има право да променя в разумна степен таксите и другите клаузи на Общите условия за ползване. Потребителят трябва да бъде уведомен за тези промени чрез електронно съобщение (имейл), изпратено на електронния адрес, предоставен от Потребителя, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на всяка промяна. Във връзка с въвеждането на такива промени Потребителят има право да прекрати Споразумението, считано от деня, в който промяната ще влезе в сила. HBO информира Потребителя в електронното съобщение за това негово право да прекрати Споразумението. Ако Потребителят не прекрати Споразумението преди влизане в сила на съответната промяна, се счита, че Потребителят е приел промяната.

9.2 Потребителят изрично приема и се съгласява, че HBO има право в разумна степен да прави значителни промени в съдържанието, обхванато от Услугата. Потребителят трябва да бъде уведомен за тези промени чрез електронно съобщение (имейл), изпратено на електронния адрес, предоставен от Потребителя, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на съответната промяна. Във връзка с въвеждането на такава значителна промяна Потребителят има право да прекрати Споразумението, считано от деня, в който промяната ще влезе в сила. HBO информира потребителя в електронното съобщение за това негово право да прекрати Споразумението. Ако Потребителят не прекрати Споразумението преди влизане в сила на съответната промяна, се счита, че Потребителят е приел промяната.

9.3 За целите на раздел 9.2 промяна, която се отнася до съдържанието, е значителна, когато обемът на съдържанието, обхванато от Услугата, е драстично намален или общото разположение на съдържанието е значително променено. Изтичането или прекратяването на лиценза за определена програма или сериал, или решението да не се продуцират или включват допълнителни сезони на даден сериал, не се считат за значителна промяна. Значителна промяна е само такава промяна, която ще доведе до значително намаляване на броя на заглавията на филмите и/или сериалите, включени в Услугата. Значително намаляване означава намаляване с 50% или повече на броя заглавията на филмите и/или сериалите спрямо общото съдържание, обхванато от Услугата.

9.4 В случай на предсрочно прекратяване по реда на този раздел 9, когато Потребителят е извършил плащане за период след прекратяването, HBO ще възстанови надплатената сума в рамките на до тридесет (30) дни от прекратяване на Споразумението.

Информация за потребителите относно промени и възстановяване на суми

9.5 Информация за промените, описани по-горе, ще бъде предоставена на Потребителите в съответствие с раздел 11 по-долу.

10 Погасяване на право на отказ

Със сключване на настоящото Споразумение Потребителят изрично дава съгласието си за предоставяне на достъп до (получаване на) Услугата веднага след сключване на Споразумението и заплащане на таксата съгласно Споразумението. Потребителят се съгласява, че при осъществяване на достъп до (получаване) на Услугата преди края на четиринадесет (14) дневния срок, в който Потребителят има право да се откаже от Споразумението, Потребителят губи това право съгласно раздел 1829 от Гражданския кодекс (Закон № 89/2012, съответно изменен) в рамките на четиринадесет (14) дни след сключване на Споразумението. Ако Потребителят е сключил Споразумението и предоставянето на Услугата е започнало, но Потребителят повече не желае да използва Услугата и да бъде обвързан със Споразумението, Потребителят може да го прекрати в съответствие с раздел 12 по-долу. Процедурата по регистрация предвижда изрично потвърждение (отметка) от страна на Потребителя, че той/тя дава съгласието си за предоставяне на достъп до (получаване на) Услугата незабавно след сключване на Споразумението и заплащане на таксата, както и потвърждение, че при осъществяване на достъп до (получаване на) Услугата преди изтичане на 14-дневния срок за отказ от Споразумението, Потребителят губи правото си да се откаже от Споразумението.

Разпоредбата на този раздел 10 не засяга правото на Потребителя да прекрати Споразумението по всяко време през Пробния период, без да е необходимо да плаща за Услугата, както е предвидено в раздел 2.4.

11 Информация за клиентите

11.1 HBO може да изпраща уведомления до Потребителя чрез електронна поща или публикация на Уебсайта в съответствие с приложимите закони.

11.2 Потребителят е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че HBO е изпълнило задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл адрес на Потребителя, независимо дали този адрес се използва от Потребителя или е неизползваем по други причини.

12 Срок на Споразумението и прекратяване

12.1 Споразуменията за абонамент за Услугата се сключват за период от един (1) месец и автоматично се удължават с по още един (1) месец, докато Потребителят или HBO не прекратят Споразумението съгласно настоящите Условия за ползване. Освен ако, както е посочено в раздел 9.4 по-горе, заплатената предварително абонаментна такса за съответния период не подлежи на възстановяване и Потребителят има право да продължи да използва Услугата до края на този период. Ако на Потребителя е предоставено правото да ползва Пробен период по реда на раздел 2.4 или Промоционален период по реда на раздел 2.7, абонаментният период започва да тече от първия ден на Пробния период или на Промоционалния период, както е приложимо, и продължава за периода, равен на Пробния период и /или на Промоционалния период, както е приложимо, и автоматично се удължава за период от един (1) месец, докато Потребителят или НВО прекрати Споразумението съгласно настоящите Общи условия за ползване.

12.2 Ако Потребителят желае да прекрати Споразумението, HBO трябва да бъде уведомено по електронна поща, по пощата или, ако HBO предоставя такава алтернатива, чрез Уебсайта www.hbogo.bg/contact . В случай, че Потребителят инициира прекратяването, HBO ще изпрати потвърждаващ имейл до Потребителя, в края на абонаментния период. Ако HBO желае да прекрати Споразумението, HBO уведомява Потребителя по имейл или по пощата. В съответствие с клауза 12.1 Споразумението се счита прекратено с изтичане на текущия месец от едномесечния срок на Споразумението.

12.3 Във връзка с промените в таксите или Общите условия за ползване, правото на прекратяване се упражнява в съответствие с раздел 9.

12.4 В съответствие с предвиденото по-горе, HBO има право да прекрати Споразумението с незабавно действие и едновременно с това да направи Услугата незабавно недостъпна за Потребителя, в който и да е от случаите:

(a) Потребителят забави плащане за период от не по-малко от двадесет (20) дни;

(б) има основателни причини да се приеме, че Потребителят е неплатежоспособен;

(в) Потребителят злоупотреби с Пробния период или с Промоционалния период или неговите условия;

(г) има неразрешено използване на Услугата или съществуват разумни основания да се предположи, че се осъществява такова неразрешено използване ;

(д) Потребителят се е опитал да използва Пробен период повече от веднъж, през последователен период от дванадесет (12) месеца; или

(е) Потребителят е извършил друго съществено нарушение на Споразумението или е нарушил Споразумението повторно.

13 Права на интелектуална собственост

13.1 Във връзка с изпълнението на Споразумението с HBO, HBO предоставя на Потребителя неизключителен, непрехвърляем и ограничен лиценз за гледане на съдържанието на Услугата. Потребителят може да използва Услугата и нейното съдържание само в съответствие със Споразумението и за своя лична употреба.

13.2 Материалите на Уебсайта и съдържанието на Услугата са защитени от закона за авторското право, търговските марки и / или други закони за защита на интелектуалната собственост. Споразумението с HBO по никакъв начин не води до прехвърляне на Потребителя на право на собственост или каквото и да е право на интелектуална собственост върху съдържанието на Услугата или върху Услугата.

14 Сигурност

14.1 Потребителят няма право да извършва каквито и да било действия, които биха довели до нефункциониране, претоварване, повреда или смущение на Услугата или Уебсайта. Потребителят няма право да възпрепятства използването на Услугата от друг Потребител.

14.2 Потребителят няма право да извършва действия с цел осъществяване на неоторизиран достъп до мрежи, компютърни системи, съдържание или информация, свързани с Уебсайта или Услугата. Нарушенията на тази разпоредба ще се считат за съществено нарушение на Споразумението, което, наред с другите последици, може да доведе до прекратяване на Споразумението с незабавен ефект (вж. допълнително Раздел 12).

15 Ограничаване на отговорността, смущения и прекъсвания

15.1 Потребителят е длъжен да уведоми HBO за всякакви прекъсвания, смущения и други неизправности възможно най-скоро, но във всички случаи не по-късно от седем дни след тяхното възникване, за да има право на обезщетение по реда на Раздел 15.2 от настоящото. HBO не носи отговорност за неизправности в Услугата, които са извън контрола на HBO в съответствие с раздел 5.6 по-горе, или други неизправности, дължащи се на използването от Потребителя на оборудване, което не е одобрено или които са резултат на небрежност от страна на (i) Потребителя, или (ii) трета страна.

15.2 По отношение на такива смущения, прекъсвания и други неизправности, за които HBO носи отговорност съгласно раздел 15.1 и които водят до невъзможност за използване на Услугата за повече от 24 (двадесет и четири) часа непрекъснато, Потребителите, които изрично заявят претенцията си, имат право да получат пропорционално намаление на таксата. Ако смущенията, прекъсванията и другите неизправности, за които HBO носи отговорност съгласно раздел 15.1, водят до това, че Услугата е неизползваема за период, по-дълъг от (i) три последователни дни или (ii) десет дни през всеки календарен месец, Потребителят може да прекрати Споразумението със задна дата, считано от последната дата на плащане (фактуриране) („Дата на прекратяване“) и да поиска възстановяване на месечната абонаментна такса, платена за месеца след Датата на прекратяване. Допълнително, Потребителите могат да поискат възстановяване на разходите, разумно направени за предявяване на основателен иск съгласно настоящия раздел 15.2. в рамките на един месец след крайния срок за подаване на такъв иск. Възстановяването ще се извърши чрез използване на избрания от Потребителя начин на плащане на плащане на абонаментната такса. В случай на продължаване на абонамента размерът на обезщетението по преценка на HBO (i) ще бъде приспаднат от следващото плащане на абонаментната такса или (i) предоставен под формата на ваучер.

15.3 Потребителите нямат право на обезщетение за смущения, прекъсвания и други неизправности, влияещи на Услугата, които се дължат на поддръжка. HBO информира Потребителите, че съществуват три вида поддръжка:

Месечна планирана поддръжка: Провежда се един ден в месеца между 01:00 AM - 05:00 AM CEST (Централноевропейско лятно време).

Непланирана поддръжка: Може да се извърши между 01:00 AM - 05:00 AM CEST, ако е необходимо от оперативна гледна точка.

Аварийна поддръжка: Може да се извърши по всяко време, в случай че има спешен технически проблем, който би повлиял съществено на доставката на Услугата. Ако Аварийната поддръжка продължава повече от 24 часа без прекъсване, отговорността на HBO се урежда от Раздел 15.2 от настоящите Условия, освен ако Аварийната поддръжка не се налага от обстоятелства, които са извън контрола на HBO.
По време на всички 3 вида поддръжки услугата може да не е достъпна.

15.4 Искания на Потребител за изплащане на обезщетение се изпращат на координатите за контакт, посочени в раздел 21 от настоящите Условия. Исканията съдържат името на Потребителя, описание на неизправностите на Услугата и периода на тяхната продължителност, както и материално доказателство за тези неизправности (ако се изисква от HBO). HBO може да поиска допълнителна информация, необходима за идентифициране на Потребителя, определяне на размера на обезщетението и за уреждане на претенцията.

16 Задължение за обезщетяване

Потребителят се съгласява да предпази и обезщети HBO, неговите дъщерни дружества, служители, членове на борда и лицензодатели за всякакви загуби, разходи или искове, възникнали в резултат на или във връзка с нарушаване на Споразумението, приложимите закони или на правата на трети страни от страна на Потребителя.

17 Прехвърляне на права

HBO има право, с предварителното съгласие на Потребителя, да прехвърли своите права и задължения по Споразумението на друго дружество от същата група или на трета страна, за която разумно може да се очаква, че ще изпълни задълженията си по Споразумението по задоволителен начин. Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по Споразумението с предварителното съгласие на HBO.

18 Връзки от Уебсайта

Уебсайтът може да съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, управлявани от трети страни. HBO не контролира и не поема никаква отговорност за такива връзки или съдържанието на такива уеб сайтове. Потребителят ползва на свой собствен риск такива уеб сайтове.

19 Отказ от права

Ако HBO не упражни свое право, произтичащо от Споразумението или се въздържи от предприемане на действия срещу нарушаването на Споразумението от Потребителя, това не се счита за допускане на нарушението или бъдещи подобни нарушения и в никакъв случай няма да засегне правата на HBO по Споразумението.

20 Жалби и спорове

Ако Потребителят по някаква причина не е удовлетворен от Услугата, може да се свърже с HBO, използвайки данните за контакт, посочени в Раздел 21, или други данни за контакт, ако са налични на Уебсайта.

Потребителят и HBO трябва първо да положат усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от Споразумението, по взаимно съгласие. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България. Споразумението се подчинява на разпоредбите на чешкото законодателство, освен ако не е предвидено друго в него. Като потребител Вие имате определени потребителски права съгласно българското законодателство. Като потребител, преди да подадете жалба до компетентния съд, Вие имате право (а) да сезирате Комисията за защита на потребителите, https://kzp.bg, в качеството й на компетентен орган за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, или (б) да посетите линка https://ec.europa.eu/consumers/odr за извънсъдебно решаване на потребителски спорове онлайн. По отношение на съдържанието на Услугата Потребителят може да подаде жалба до Чешкия Съвет за Радио и Телевизия, www.rrtv.cz.

21 Информация за контакт и регулаторен орган

Данни за контакт с HBO: Ейч Би Оу Юръп с. р.о, ул. Янковцова 1037/49, п.к. 170 00, Прага 7, Република Чехия, телефонен номер: +42061094444 или имейл адрес: sekretariat@hbo.cz.
За прекратяване, оплаквания или претенции, използвайте следните данни за контакт: www.hbogo.bg/kontakt.

Съветът за радио и телевизионно излъчване, с адрес: Скретова 44/6, 120 00 Прага 2, Чешка република, www.rrtv.cz, е регулаторният орган, контролиращ предоставянето на Услугата, включително каналите HBO.

22 Трета Страна Посредник

22.1 Ако абонамент за Услугата е закупен чрез Трета Страна Посредник, създаването/активирането на абонамента, както и заплащането и прекратяването му се управляват от Посредника съгласно неговите специални условия за ползване (като приложимите условия за ползване на iTunes, по-нататък наричани: „Специални условия за ползване на Посредника“). Следователно Потребителят е задължен да прочете и приеме Специалните условия за ползване на Посредника в допълнение към приемането на условията на настоящото Споразумение.

22.2 В допълнение на горепосоченото, ако абонаментът е закупен чрез Посредник, следва да намерят приложение специалните условия, изброени по-долу. Ако е налице някакво противоречие между специалните условия и останалите условия на настоящото Споразумение, то специалните условия следва да имат приоритет. В допълнение към настоящите Общи условия за ползване, Специалните Условия за ползване на Посредника следва да се прилагат към абонамент в следните случаи:

(i) Посредникът е отговорен за всички съобщения, свързани със създаването/активирането на абонамента, с успешно или неуспешното заплащане, както и с прекратяването на абонамента.

(ii) Ваучерите – посочени в раздел 2.7. – не могат да бъдат осребрявани чрез Посредника.

(iii) Регистрацията следва да се осъществи на специално HBO приложение, което следва да бъде инсталирано на устройството, или чрез операционна система, контролирана от Посредника. Абонаментната такса ще се събира от Посредника, при условие че Потребителят е регистрирал данни за кредитна/дебитна карта или за друг валиден метод за плащане при Посредника.

(iv) Посредникът е отговорен за периодичното събиране на месечните абонаментни такси, докато абонаментът бъде прекратен.

(v) Като част от процеса по регистрация, Потребителят следва да създаде свой собствен HBO профил, като предостави определена информация, свързана с акаунта (напр. име, имейл адрес и парола). Ако потребителят няма регистриран HBO профил, достъп до Услугата няма да бъде възможен.

(vi) Проверката на Територията по реда на раздел 4.1 ще бъде извършвана от Посредника.

(vii) Ако Потребителят желае да прекрати Споразумението, се прилагат условията за прекратяване, посочени в Специалните условия за ползване на Посредника, като в такъв случай Потребителят следва да се свърже с Посредника, а не с HBO.

(viii) Искания за обезщетение следва да се подават до Посредника в съответсвие със Специалните условия за ползване на Посредника. Посредникът е отговорен за заплащането на всяко едно обезщетение.

(ix) Ако Потребителят има някакви въпроси или искания във връзка със създаването, активирането, прекратяването или заплащането на абонамента, Потребителят следва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Посредника.

(x) Всяко искане, подадено до HBO по правилата на ОРЗД за анонимизиране или изтриване на профил, няма да доведе до погасяване на задължението на Потребителя за заплащане на абонаментна такса на Посредника. Абонаментната такса остава дължима, докато Потребителят прекрати абонамента си чрез Посредника в съответствие със Специалните условия за ползване на Посредника.

(xi) Ако Потребителят пожелае да премине от абонамент за Услугата чрез Посредник към директен абонамент с HBO, Потребителят първо следва да прекрати абонамента си чрез Посредника и тогава да се регистрира отново директно при HBO, като използва дебитна/ кредитна карта или друг валиден метод за плащане. Ако Потребителят пожелае да премине от директен HBO абонамент към абонамент чрез Посредник, Потребителят трябва първо да прекрати директния си абонамент с HBO и след това да се регистрира отново чрез Посредник. HBO няма задължение да следи дали Потребителят има един или два абонамента и/или активирани методи за плащане.

(xii) Извлечения и фактури са налични чрез Посредника.

(xiii) Съгласно разпоредбите на ОРЗД Посредникът действа като самостоятелен администратор на личните данни, събирани и съхранявани от него. Всички искания на субектите на данни във връзка с данните, събирани, съхранявани или по друг начин обработвани от Посредника, следва да бъдат адресирани до Посредника.