Условия за ползване

Добре дошли в HBO GO, достъпна на интернет страницата www.hbogo.bg или HBO GO брандирани приложения (оттук нататък наричана: “Интернет страницата на HBO GO ”, поддържана от HBO Europe s.r.o. (адрес на управление: Прага 7, Jankovcova 1037/49, пощенски код: 170 00, Чехия, Идентификационен номер: 61466786, вписано в търговския регистър, администриран от Градския съд в Прага, Раздел В, Вписване 29418, оттук нататък наричано: “HBO Europe ”)

Ползвайки каквито и да е подлежащи на регистрация медийни услуги (оттук нататък наричани за по-кратко „Услуги на HBO GO“) и каквито и да е промоционални медийни услуги (оттук нататък наричани за по-кратко: „Промоционални услуги“; „Услуги на HBO GO“ и „Промоционални услуги“, заедно наричани накратко „Услуги“), достъпни на Интернет страницата на HBO GO, Вие като потребител (оттук нататък наричан: „Потребител“) приемате следните Условия за ползване. Затова преди да използвате Интернет страницата на HBO GO, трябва да прочетете внимателно следното. Ако не приемете Условията за ползване, Услугите няма да могат да бъдат използвани. На Интернет страницата на HBO може да са обявени допълнителни условия за ползване, за които Потребителите ще бъдат информирани преди да използват съответните приложения.

Потребителите се съгласяват, че НВО Europe е изключителен притежател на правата за Услугите. HBO Europe е доставчик на Услугите, и по-специално доставчик на аудиовизуални медийни услуги, известни като HBO GO  попадат под юрисдикцията на Чешката република. Съветът за радио и телевизионно излъчване, с адрес: Скретова 44/6, 120 00 Прага 2, Чешка република, www.rrtv.czwww.rrtv.cz, е регулаторен орган, контролиращ предоставянето на HBO GO Услугите.

Типове Потребители без договорни отношения

Услугите на HBO GO могат да се ползват само от Потребители, които са сключили валиден и действащ Абонатен договор (оттук нататък наричан за по-кратко: “Абонатен договор”) с операторите, упълномощени да разпространяват Услугите на HBO GO (оттук нататък наричани: “Оператор”). HBO Europe няма да сключва Абонатен договор с Потребителите, така че Потребителите не могат да предявяват никакви преки финансови или други претенции срещу HBO Europe във връзка с Услугите. Всички права и задължения на Потребителя във връзка с Услугите на HBO GO са посочени в Абонатния договор, който Потребителят е длъжен да спазва стриктно. В случай на несъответствие между Абонатния договор и настоящите Условия за ползване, Абонатният договор ще има предимство. Потребителят приема, че всяка претенция във връзка с Услугите на HBO GO може да бъде насочена единствено срещу Оператора, тъй като той е този, който осигурява Услугите на HBO GO на Потребителя съгласно Абонатния договор. Именно Операторът е упълномощен да ограничи, временно да преустанови или да прекрати Услугите на HBO GO поради нарушение на Абонатния договор или настоящите Условия за ползване.

Потребители, които нямат Абонатен договор, но са интернет абонати, могат да получат достъп до Промоционалните услуги, но този достъп може да бъде ограничен, временно преустановен или прекратен по всяко време, без да е нужно да се посочва причина за това.

Никое изявление от каквото и да било естество, намиращо се на Интернет страницата на HBO GO, не може да се счита за предложение за сключване на договор или за приемане на предложение за сключване на договор

Услугата

Чрез ползването на Интернет страницата и Услугите на HBO GO, Потребителят дава своето съгласие за следното:

(а) Потребителят се съгласява, че Услугите са достъпни само през устройства (оттук нататък наричани за по-кратко: “Устройство(а)”), които са технологично целесъобразни и подходящи за показване на Услугите. Натиснете тук за повече информация относно технологичната съвместимост и поддържаните Устройства;

(б) За да могат да ползват Услугите на HBO GO, Потребителите трябва да се регистрират на Интернет страницата на HBO GO (оттук нататък наричано за по-кратко: “Регистрация”), където, освен други данни, те трябва да въведат потребителско име, парола и имейл адрес или други регистрационни идентификатори изисквани от време на време (напр. ADSL идентификатор, номер на договора, телефонен номер и т.н.). Потребителите, които имат постоянно пребиваване в Република България и физически присъстват в страната си на пребиваване по време на регистрацията, могат да регистрират профил, за да получат достъп до Услугите. Когато Потребителят регистрира профил, НВО Europe ще провери дали IP адресът на Потребителя се намира в Република България. Ако IP адресът на Потребителя е неидентифициран или се намира в друга държава, различна от Република България, достъпът до Услугата няма да бъде предоставен. Потребителите се съгласяват, че регистрацията на Устройството, което имат намерение да използват, също е част от Регистрацията. Преди използването на Услугите, Потребителите трюбва да прочетат и разберат Политиката за поверителност. Натиснете тук за Политиката за поверителност;

(в) За да могат да ползват Услугите на HBO GO, Потребителите трябва да имат валиден и действащ договор, сключен с Оператора за предоставяне на интернет достъп;

(г) Потребителите сами са отговорни за запазването на поверителността на регистрационните идентификатори (напр. ADSL идентификатор, номер на договора, телефонен номер и т.н.), потребителското име и паролата си;

(д) Потребителите трябва незабавно да уведомят Оператора, в случай че научат за каквато и да е злоупотреба с техния потребителски идентификатор;

(е) [MK1] Потребителите могат да използват услугите на HBO GO, достъпни на Интернет страницата на HBO GO в България, освен ако Абонатният договор не предвижда друго. Потребителите ще могат да използват Услугата, при временно пребиваване в държавите-членки на Европейското икономическо пространство (наричани по-долу "ЕИП"), в съответствие с Регламент 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.Европейското икономическо пространство включва държави от ЕС, а също и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Когато потребителите влизат в уебсайта на HBO GO или стартират възпроизвеждане на съдържанието, НВО Europe ще провери дали IP адресът на Потребителите се намира в ЕИП. Ако IP адресът на Потребителите е неидентифициран или се намира извън ЕИП, достъпът до Уебсайта на HBO GO няма да бъде осигурен и възпроизвеждането на съдържание ще бъде отказано.

(ж) Интернет страницата на HBO GO може да съдържа съдържание, предназначено само за възрастни зрители. Потребителите имат право да се регистрират за Услугите на HBO GO, само ако са навършили 18 години;

(з) Настройките за родителски контрол са достъпни като част от Услугите на HBO GO;;

(и) Потребителите имат право да заличат своята Регистрация на Интернет страницата на HBO GO (оттук нататък наричано за по-кратко: “Дерегистрация”). Натиснете тук за информация за връзка с Оператора. След Дерегистрацията, Потребителите нямат право да ползват Услугите на HBO GO, докато не се регистрират отново на Интернет страницата на HBO GO.

(й) Повечето от програмното съдържание, включено в Услугата HBO GO, е локализирано, но някои части от него могат да бъдат достъпни само на оригинален език.

(к) Ако Потребителят има достъп до живия канал "HBO" чрез Услугите на HBO GO, Потребителят потвърждава, че някои чсти от програмното съдържание може да не са достъпни поради законови ограничения на собственика на съдържанието. В такъв случай прекъсването не се счита за неизпълнение или неправилно изпълнение на Услугите на HBO GO, а Потребителят няма право на никаква компенсация поради такива прекъсвания. HBO Europe декларира, че живият канал (и) "HBO" не е гарантирана част от услугата HBO GO и следователно може да бъде премахнат от услугите на HBO GO по всяко време.

(л) На мобилни устройства и таблети потребителите трябва да изтеглят и активират приложението HBO GO. На персоналните компютри приложението HBO GO е директно достъпно и дистанционно предоставяно на всички потребители чрез интернет. На свързаните телевизори и IP-свързаните приемници приложението HBO GO е или (i) предварително инсталирано на устройството преди закупуването на такова устройство, или (ii) директно достъпно и дистанционно предоставяно от Потребителите чрез Интернет.

(м) От време на време Услугите или част от тях може да не са достъпни поради планирана поддръжка, която не се извършват повече от веднъж месечно и се извършва през нощта.

Абонаментна такса

Абонаментната такса, заплащана от Потребителя по Абонатния договор, представлява пълното възнаграждение за получаването на Услугите на HBO GO. Съответно Потребителите не трябва да плащат никаква допълнителна такса за това.

Правила за работа с Устройствата

Освен ако не е предвидено друго в Абонатния договор, Потребителите имат право да (i) регистрират до пет (5) Устройства, от които две (2) Устройства могат да се използват едновременно и (ii) да променят състоянието на Устройството (т.е. (а) регистрация на ново Устройство или (б) дерегистрация на регистрирано Устройство и регистрация на ново Устройство) пет (5) пъти в рамките на който и да е календарен месец, при условие че същото Устройство не може да бъде регистрирано два пъти в рамките на двадесет и четири (24) часа.

Обхват на ползване

Потребителите могат да ползват Услугите само за лични и частни цели. Употребата им за каквито и да е търговски или публични цели е строго забранена.

Изменяне на Условията за ползване

HBO Europe може периодично да променя тези Условия за ползване изцяло или отчасти. Всички изменения или промени влизат в сила, когато са поставени на Интернет страницата на HBO GO. С настоящото Потребителят се съгласява редовно да преглежда тези Условия за ползване, за да бъде запознат с всички промени.

Неправомерно поведение на Потребителите

Неправомерните или неразрешени действия включват, но не се ограничават до:

- Промяна, адаптиране или декриптиране на каквато и да е част от Интернет страницата на HBO GO, включително Услугите, и изтеглянето им за съхранение на Устройството;

- Използването на автоматично приложение, търсачка, програма за търсене или декриптиране или друго приложение, чрез което може да се осигури достъп до, да се извърши изменение или индексиране на Услугата или на която и да е част от нея;

- Неразрешено хакерство или опит за хакване на IT системата, свързана с Интернет страницата на HBO GO, включително Услугите;

- Събиране на информация за други Потребители с каквато и да е цел (включително потребителските имена, паролите и имейл адресите);

- Преформатиране или редактиране на която и да е част от Интернет страницата на HBO GO;

- Публикуване на материалите, свързани с Интернет страницата на HBO GO, включително Услугите;

- Създаване на потребителски идентификатори посредством автоматични средства или чрез измама.

Изключване на отговорност

С настоящето се изключва цялата отговорност от страна на HBO Europe, както и неговите собственици, свързаните с него дружества, бизнес партньори, консултанти и агенти за Услугите, автентичността, целостта, законността, надеждността, функционалността или достъпността на медийното съдържание и всяко друго съдържание, достъпно като част от Услугата.

Чрез ползването на Услугите, Потребителите се съгласяват, че ползват Услугите изцяло и само на своя отговорност и че HBO Europe не носи никаква отговорност за каквито и да е имуществени щети или неимуществени вреди, които биха могли да настъпят по време на ползването на Услугите.

HBO Europe не носи никаква отговорност и е освободено от всякакви задължения в максималната степен, позволена от действащото законодателство. HBO Europe не носи никаква отговорност за ненарушеното и безгрешно функциониране на съдържанието на Интернет страницата на HBO GO, не изчистват грешки и не гарантират пълната липса на вируси или други вредни елементи на сървъра, предаващ Услугите.

HBO Europe не носи никаква отговорност за употребата или последствията от употребата на съдържанието на Интернет страницата на HBO GO и неговите функции, както и за техните истинност, точност, надеждност или която и да е друга характеристика. Потребителите приемат, че носят отговорност за всякакви вреди, причинени на Устройствата, използвани за приемане на Услугите, както и за разходите за сервиз и поддръжка на Устройствата, а гореспоменатите разходи ще се поемат от Потребителя.

HBO Europe не носи никаква отговорност за временното прекъсване на Услугите или нарушаването на тяхното качество вследствие на грешка или прекъсване на интернет връзката на Потребителя, както и за каквито и да е имуществени щети или неимуществени вреди, произтичащи от това.

Информацията или мненията, намиращи се на информационните табла или на интерфейса за чат на Интернет страницата на HBO GO не се считат за информация или мнения на HBO Europe или свързаните с него дружества. HBO Europe не носи никаква отговорност за гореспоменатите информация и мнения и Потребителите приемат, че всеки друг Потребител може да научи за и да използва гореспоменатите информация и мнения. HBO Europe не поема никаква отговорност за загуби, вреди (независимо дали са непосредствена последица или не, наказателни обезщетения или други), щети, дългове, задължения или каквито и да е други обстоятелства, настъпили въз основа или в резултат на информация или мнение, намиращо се на Интернет страницата на HBO GO.

Потребителите ще полагат всички възможни усилия, за да защитят своите лични данни, както и своите потребителско име, парола и имейл адрес, които се изискват за ползване на Услугите. Потребителите носят отговорност за всяко събитие или дейност, осъществена в резултат на използването на тяхното потребителско име, парола, имейл адрес или лични данни.

Материали, изпратени до Интернет страницата на HBO GO

HBO Europe е изключителният собственик на всяка бележка, съобщение, имейл, идея, предложение, концепция и всеки друг материал, изпратен до Интернет страницата на HBO GO, независимо от местоположението, откъдето е бил изпратен, и HBO Europe има право да използва материала за каквато и да е цел без каквото и да е времево ограничение. HBO Europe не носи никаква отговорност за който и да е материал, изпратен до Интернет страницата на HBO GO.

Компенсация, обезщетение

Потребителят обезщетява HBO Europe за всякакви искове, повдигнати от трето лице, които се дължат на поведението на дадения Потребител във връзка с ползването на Услугите. Потребителят има отговорност да възстанови оправданите разходи за адвокат и да обезщети HBO Europe, както и управителите, служителите и свързаните с него дружества, за всякакви загуби, произтичащи от нарушаването на настоящите Условия за ползване от страна на Потребителя.

Закон за интелектуалната собственост

Структурата, изгледът и оформлението на Интернет страницата на HBO GO попадат под защитата на авторското право.Всички Услуги, съдържанието и приложимият софтуер (приложения), които се намират на Интернет страницата на HBO GO, включително, най-вече, но не ограничени до, медийно съдържание, неподвижни изображения на това съдържание, други изображения, снимки, персонажи, имена, графики, лога, илюстрации, както и софтуерни продукти (приложения), са интелектуална собственост на HBO Europe, на други дружества в рамките на корпоративната група или на трета страна, която е дала разрешение на HBO Europe да използва същите. Съответно всички Услуги, съдържание и приложим софтуер (приложения), които се намират на Интернет страницата на HBO GO, попадат под защитата на авторското право или на други правни норми. Строго забранено е да се размножават, копират, разпространяват (включително чрез имейл, факс и всякакви други електронни устройства), публикуват, променят, препращат и използват на други уебстраници или на други компютърни мрежи всички Услуги, съдържание и приложим софтуер (приложения), достъпни на Интернет страницата на HBO GO.HBO Europe постоянно актуализира медийното съдържание, известията и данните, намиращи се на Интернет страницата на HBO GO. HBO Europe не носи никаква отговорност за вреди, настъпили вследствие на дефекти, неточности и технически проблеми. HBO Europe си запазва правото да променя структурата, изгледа, оформлението и съдържанието на Интернет страницата на HBO GO изцяло или отчасти по всяко време.

Линкове

HBO Europe не носи никаква отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, поддържани от трета страна и свързани чрез линк, поставен на Интернет страницата на HBO GO. Всеки може да създаде линк, който да препраща към Интернет страницата на HBO GO, при условие че линкът не твърди, предполага или създава впечатлението, че HBO Europe, група или физическо лице, свързани по какъвто и да е начин с HBO Europe, спонсорират или поддържат уебсайта, препращащ към Интернет страницата на HBO GO. Потребителите нямат право да използват на свой собствен уебсайт лого, търговска или сервизна марка и всякакви други материали, които попадат под защитата на авторското право и се намират на Интернет страницата на HBO GO, без изричното писмено съгласие на собственика на дадената марка или право. Потребителите нямат право да използват никоя част от съдържанието или каквито и да било други материали, намиращи се на Интернет страницата на HBO GO, или да ги включват в друг уебсайт без предварително писмено съгласие.

Частична недействителност

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се окаже недействителна или неприложима, тя няма да засегне действителността на останалите разпоредби от тези Условия за ползване, които ще останат в пълна сила

Приложимо право

Настоящите Условия за ползване се ръководят от чешкото законодателство, с изключение на частните международни правни норми и принципи. Страните по споразумението ще положат всички усилия да разрешат по взаимно съгласие всички спорове, претенции, въпроси или различия, произтичащи от или свързани с тези Условия за ползване. Всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или свързани с тези Условия за ползване, могат да бъдат предявявани от всяка от страните в съответния компетентен български съд.

Водещ език

Ако Условията за ползване са достъпни на Интернет страницата на HBO GO и на български и на английски език, то българският вариант винаги е с предимство.

Информация за връзка

HBO Europe е на разположение директно на чешкия телефонен номер +420 261 094 44 на чешки или английски език, или на следния имейл адрес: sekretariat@hbo.cz на чешки или английски език.