Политика за поверителност

Данни на Администратора на лични данни и обработващия лични данни

Име: HBO Europe s.r.o. Име: Ейч Би Оу България ЕООД
Адрес на управление: Прага 7, Jankovcova 1037/49, пощенски код: 170 00, Чехия Адрес на управление: ул. Шейново №7, бл. А, ет. 3, 1142 София, България
Идентификационен номер: 61466786

Дружеството е вписано в търговския регистър, администриран от Градския съд в Прага, Раздел В, Вписване 29418
Регистрационен номер на дружеството (ЕИК): 200387079
Регистрационен идентификатор на Администратора на лични данни: 00008182  
Имейл достъп: sekretariat@hbo.cz Имейл достъп: privacypolicy@hbogo.eu
(наричано по-долу: “Администратор на лични данни”) (наричано по-долу: “Обработващ лични данни”)

Като се има предвид, че настоящата Политика за поверителност (наричано по-долу: „Политика за поверителност“) представлява неразделна част от Условията за ползване и определенията, посочени в Условията за ползване, уреждат тълкуването на Политиката за поверителност, любезно Ви молим да прочетете Условията за ползване, преди да прочетете Политиката за поверителност. Натиснете тук за Условията за ползване

Дефиниране на условията за обработка на Данни

Обработка на Данни може да започне след доброволното, изрично и съзнателно съгласие на Потребителите, дадено по време на Регистрацията на Интернет страницата на HBO GO, въз основа на информацията, изложена в Политиката за поверителност. Ползването на Услугите се счита за съгласие на Потребителя за обработката и съхранението на Данните (според определението по-долу). Ако Потребителите не приемат настоящата Политика за поверителност и не предоставят данните, необходими за предоставянето на Услугите, Услугите не могат да бъдат използвани.

Правно основание за обработка на Данни

Доброволното съгласие на Потребителя служи като правно основание за обработката на данните, за което се изисква такова съгласие в съответствие с Раздел 5, параграф 2 от Закон № 101/2000 Консолидирана версия на "За защита на личните данни", с измененията ЗЗЛД, приложим в Чешката република. („ЗЗЛД“). Съгласието за обработка на данни, необходими за изпълнение на споразумението с Попотребителя е в съответствие с Разрел 5, параграф 2, буква б) от ЗЗЛД. Считано от 25 май 2018 г. личните данни на Потребителя ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработката на лични данни данни и относно свободното движение на такива данни, отменящи Директива 95/46/ЕО и всички разпоредби, които ще заменят ЗЗЛД.

Предмет на Политиката за поверителност

Политиката за поверителност се прилага изключително за обработка на Данни, свързани с Услугите.

Обхват на обработваните Данни

В хода на процеса на Регистрацията Потребителите дават потребителско име (напр.: псевдоним или друго име, което не е задължително подходящо за идентифициране на Потребителя), парола, имейл адрес и други регистрационни идентификатори (напр. ADSL идентификатор, номер на договора, телефонен номер и т.н.), поискани по време на процеса на Регистрация (оттук нататък наричани за по-кратко: „Данни”). В процеса на обработка на Данните Администраторът на лични данни не може да разкрива Данните на трети лица с изключение на Оператора или да предоставя, публикува или да свързва Данните с каквато и да е друга обработка на лични данни. Не се изисква предоставяне на друга информация освен Данните. Потребителят се съгласява, че Администраторът на лични данни има право да прехвърля всички Данни на Оператора, тъй като Операторът има нужда от Данните, за да може да предоставя Услугите на Потребителя.

2. Потребителите се съгласяват, че в хода на преглеждането на страниците със съдържание на Услугите, IP-адресът на компютъра на Потребителя, началният и крайният момент на посещението, идентификацията на разглежданата Услуга и, в някои случаи, в зависимост от настройките на компютъра на Потребителя, видът на браузъра и операционната система ще бъдат записани. Системата автоматично записва тези данни.

3. Докато използва Услугите, системата може да изпрати до компютъра на Потребителя анонимен идентификатор на посетител – т.нар. „бисквитка” (cookie). Бисквитките са файлове с данни в текстов формат, които се съхраняват на твърдия диск на Потребителя. Бисквитките не съдържат лични данни. При настройките по подразбиране браузърът приема бисквитки и ги съхранява (например в папката „Временно изтеглени файлове от интернет“). Ако Потребителите не желаят Администраторът на лични данни да помества бисквитки на компютъра им или на друго устройство, те могат да деактивират приемането на бисквитки в браузъра. В такива случаи някои функции на услугата HBO GO могат да бъдат ограничени. Допълнителна информация за използването на "бисквитки" е налице в политиката за използване на бисквитки. Политиката за използване на бисквитки представлява неразделна част от настоящата Политика за поверителност. Натиснете тук за Политиката за използване на бисквитки.
4. Потребителят се съгласява, че приложенията на HBO GO регистрират информация за активността на Потребителя чрез използването на Услугите, като история на гледаното съдържание и списък за гледане на Потребителя, и предлага персонализирана препоръка за съдържание на базата на тези дейности.

5. Потребителите са съгласяват, че приложенията HBO GO (iOS, Android) може да изискват конкретни разрешения преди инсталирането или по време на използване, така че Услугата да може да се използва правилно. Тези изисквания за разрешение се изискват от Потребителя по време на инсталирането или използването и трябва да бъдат приети от Потребителя собственоръчно. По принцип приложенията HBO GO изискват достъп до разрешения като интернет връзка, достъп до Wi-Fi и състояние на мрежата, записване/четене на временни данни към/от паметта, четене на състоянието на телефона, wake lock, четене/изпращане на дневници. Горепосочените разрешения се изискват за пълното потребителско изживяване и наблюдение и подобряване на качеството на Услугата. Приложението HBO GO отговаря на указанията за разработчици на доставчиците на дадените платформи.

Цели на обработката на Данни

1. Целите на обработката на Данни по отношение на Данните, предоставени от Потребителя, са следните:

(i) за идентифициране и проверка на оторизацията на Потребителя (т.е. да разреши достъп до Услугите),
(ii) за активиране на настройките за родителски контрол (тоест за да се ограничи предоставянето на Услуги в зависимост от възрастта),
(iii) за използване на Данни за статистически цели; и
(iv) за предоставяне на допълнителни услуги, поръчани от Потребителя (напр. известия, бюлетини с новини, препоръки, програми за лоялност, специални оферти, оттук нататък наричани за по-кратко: „Допълнителни услуги”). Администраторът на лични данни се задължава да предоставя Допълнителни услуги на Потребителя, само при заявено предварително искане и съгласие на Потребителя, както и да предоставя възможност за прекратяване на всяка една от Допълнителните услуги.

2. Данните, записани в регистрационния файл по време на разглеждане на Интернет страницата на HBO GO, се използват за статистически цели (за генериране на данни за популярността на интернет страницата), откриване на грешки и проверка на безопасната работа на Интернет страницата на HBO GO, както и за откриване и предотвратяване на незаконни външни атаки, нарушаващи или застрашаващи целостта на Интернет страницата на HBO GO.

3. Администраторът на лични данни няма право да използва Данните за цели, различни от посочените тук. Освен за прехвърляне на Данни към Оператора, Данните могат да бъдат разкривани на трето лице, само при предварително, доброволно и съзнателно съгласие на Потребителя, основано на подробна и изчерпателна информация. Това ограничение не се прилага, ако законът изисква от Администратора на лични данни да предостави някаква информация.

Продължителност на обработката на данни

1. Периодът на обработка на Данни започва с Регистрацията и завършва с Прекратяването на Регистрацията на Потребителя.

2. Администраторът на лични данни трябва да заличи Данните в рамките на 10 работни дни от получаването на искане за заличаване, независимо дали то е изпратено то Потребителя или от Оператора.

Допълнителна информация

1. Администраторът на лични данни съхранява Данните само в цифров формат. Единствено на служителите на Администратора на лични данни, упълномощени да имат достъп до Данните и да извършват услуги, отнасящи се до Данните, може да се разреши достъп до Данните. За да се гарантира сигурността на Данните, Администраторът на лични данни трябва да използва система за защита на данните, често срещана в бранша, която той да актуализира и надстроява редовно, и да направи всичко, което се очаква в дадената ситуация, за да се предотврати неразрешен достъп до обработваните Данни.

2. Администраторът на лични данни включва Обработващия лични при обработката на Данни. Обработващия може да изпраща новинарски бюлетини на Потребителите или да предоставя поддръжка на потребителски профили.

3. Потребителите могат да поискат информация по отношение на обработката на Данни и корекция или промяна на техните Данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни или по електронен път на имейл адреса, посочен по-горе, или да възразят срещу обработката на данните. Ако Потребителите установят, че обработката на Данни нарушава приложимото право, те могат да повдигат възражения срещу обработката на данни от Администратора на лични данни или да се обърнат към чешките органи за защита на личните данни (Úřad pro ochranu osobních údajů/Office For Personal Data Protection, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika/Czech Republic, posta@uoou.cz) или към съответния съдебен орган, за да упражнят правата си.

4. Администраторът на лични данни заличава Данните, ако:

- обработката нарушава приложимото право;
- Потребителят изиска заличаването (оттегли своето съгласие за обработка на данните);
- те са непълни или неверни и поправката не е възможна;
- целта на обработката на Данни е изпълнена или
- заличаването е разпоредено от съд или от чешки орган за защита на данните.

5. Администраторът на лични данни е задължен да информира Потребителя за всяка корекция или заличаване без неоправдано забавяне.

6. Ако Политиката за поверителност е достъпна на Интернет страницата на HBO GO и на български и на английски език, то българският вариант е с предимство.